Dla absolwentów szkół podstawowych


Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie,
ul. 11 Listopada 3
z dniem 1.09.2019 r. zmiana nazwy zespołu na:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Będzinie


Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym  2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych w systemie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej 


Na podstawie: 

– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) 
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 
– Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OAOR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020 ze zm. 


TECHNIKUM Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

* możliwe zwiększenie liczby miejsc, w przypadku dużej liczby kandydatów 

LICZBA MIEJSC – 224 w 7 oddziałach

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

 • Elektryk – liczba miejsc 16
 • Fryzjer  – liczba miejsc 16
 • Kucharz – liczba miejsc 16
 • Mechanik pojazdów samochodowych – liczba miejsc 16
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych
                                            w budownictwie – liczba miejsc 16
 • Stolarz – liczba miejsc 16
 • Ślusarz – liczba miejsc 16
 • Klasa wielozawodowa – liczba miejsc 16
  • Cukiernik 
  • Elektromechanik  
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych 
  • Elektronik  
  • Piekarz  
  • Sprzedawca  
  • Krawiec

 LICZBA MIEJSC – 128 w 4 oddziałach


             KRYTERIA REKRUTACJI DO TECHNIKUM Nr 2 oraz  
               BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów. 

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny w szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:                                                                     
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
 

język polski

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 18 punktów

 

 matematyka 

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 18 punktów

 

 język angielski

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 18 punktów

 

 wybrane zajęcia edukacyjne  biologia lub geografia lub fizyka  lub informatyka lub technika

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 18 punktów

 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumienia:

 – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

 – tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
    interdyscyplinarnego – 7 punktów

 – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
    interdyscyplinarnego – 5 punktów

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

 – tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
   szkoły artystycznej – 4 punkty,

 – tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania    szkoły artystycznej – 3 punkty

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu   
     przedmiotowego – 10 punktów,

 –  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 
     lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

 –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 
     lub interdyscyplinarnego –5 punktów, 

 –  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
 –  tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
     interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 –  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
     interdyscyplinarnego – 3 punkty

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

 – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

 – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów,

 – tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

 – tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

  

 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 – międzynarodowym –  4 punkty, 

 – krajowym – 3 punkty, 

 – wojewódzkim – 2 punkty, 

 – powiatowym –  1 punkt.

  

 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych  i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.    

 

 2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 • język polski-0,35 punktu za każdy uzyskany procent 
 • matematyka-0,35 punktu za każdy uzyskany procent 
 • język obcy nowożytny -0,3 punktu za każdy uzyskany procent 
  

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
z języka polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

– celującym – po 35 punktów,  

– bardzo dobrym – po 30 punktów,  

– dobrym – po 25 punktów,  

– dostatecznym – po 15 punktów,  

– dopuszczającym – po 10 punkty

  

 

z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

– celującym – po 30 punktów,  

– bardzo dobrym – po 25 punktów,  

– dobrym – po 20 punktów,  

– dostatecznym – po 10 punktów,  

– dopuszczającym – po 5 punkty  

 

 

 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu 

 

 3 punkty

 

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej
z uzyskaną sumą punktów. 

4.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego również są brane pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość (art. 131.2)

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz ze specyficznymi potrzebami rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do szkoły – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydat do szkoły, który ukończył szkołę za granicą, a nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.