Dla gimnazjalistów

Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym   2018/2019 w systemie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej


Na podstawie:
–  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
– Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
-Zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.

1. Zasady przyznawania punktów za oceny w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

                                                                                    

 

Zagadnienie

 

 Punktacja szczegółowa

 

 Punktacja maksymalna

 

 

Język polski

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 

 18 punktów

 

 matematyka 

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 

 18 punktów

 

 język angielski

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 

 18 punktów

 

 wybrane zajęcia

 edukacyjne  biologia lub geografia lub fizyka  lub informatyka lub technika

 

 dopuszczający – 2 punktów

 dostateczny – 8 punktów

 dobry – 14 punktów

 bardzo dobry – 17 punktów

 celujący – 18 punktów

 

 18 punktów

 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 

 7 punktów

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumienia:

 – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –       10 punktów

 – tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
    interdyscyplinarnego –                                          7 punktów

 – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
    interdyscyplinarnego –                                          5 punktów

 

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
    artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
   artystycznej –                                                    10 punktów,

 – tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
   szkoły artystycznej –                                           4 punkty,

 – tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
   szkoły artystycznej –                                           3 punkty;

 

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu   
     przedmiotowego – 10 punktów,

 –  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 
     lub interdyscyplinarnego –7 punktów,

 –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 
     lub interdyscyplinarnego –5 punktów, 

 –  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
 –  tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
     interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 –  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
     interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

  

 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 
    lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
    nauczania szkoły artystycznej –                      10 punktów,

 – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 
    przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
    nauczania szkoły artystycznej –                          7 punktów,

 – dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 
    przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
    nauczania szkoły artystycznej –                          5 punktów, 

 – tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
   artystycznej –                                                        7 punktów,

 – tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
   szkoły artystycznej –                                            3 punkty, 

 – tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
   artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
   szkoły artystycznej –                                           2 punkty;

 

  

 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 – międzynarodowym –                                   4 punkty, 

 – krajowym –                                                  3 punkty, 

 – wojewódzkim –                                            2 punkty, 

 – powiatowym –                                              1 punkt.

 

  

 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych 
 i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
  

 

 2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  

 

 ·         język polski-0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 ·         historia i wiedza o społeczeństwie-0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 ·        matematyka-0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 ·        przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 ·        język obcy nowożytny -0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 

  

 

 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

 

 z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 – celującym –                                                  po 20 punktów, 

 – bardzo dobrym –                                         po 18 punktów, 

 – dobrym –                                                      po 13 punktów, 

 – dostatecznym –                                           po 8 punktów, 

 – dopuszczającym –                                       po 2 punkty

 

  

 

   z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 – celującym –                                                  po 20 punktów, 

 – bardzo dobrym –                                         po 18 punktów, 

 – dobrym –                                                      po 13 punktów, 

 – dostatecznym –                                           po 8 punktów, 

 – dopuszczającym –                                       po 2 punkty

  

 

 liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

 

 z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

 – celującym –                                                 po 20 punktów, 

 – bardzo dobrym –                                        po 18 punktów,

 – dobrym –                                                     po 13 punktów, 

 – dostatecznym –                                          po 8 punktów, 

 – dopuszczającym –                                      po 2 punkty

 

 liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty  oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

 – celującym –                                                   20 punktów, 

 – bardzo dobrym –                                          18 punktów, 

 – dobrym –                                                       13 punktów, 

 – dostatecznym –                                             8 punktów, 

 – dopuszczającym –                                         2 punkty 

 

  

 

 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu 

 

 3 punkty

 

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej 
 z uzyskaną sumą punktów. 

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego również są brane pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość (art. 131.2).

  1. wielodzietność rodziny  kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz ze specyficznymi potrzebami rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.

6. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do szkoły – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 


Kandydat do szkoły, który ukończył szkołę za granicą, a nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.