Terminy składania dokumentów przez kandydatów

Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia  gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

6 lipca 2018r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 6  lipca  2018r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.  

                        Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do dnia 12 lipca 2018r. 

13 lipca 2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 od 13 lipca 2018r. do 13 sierpnia 2018r.

Rekrutacja uzupełniająca. 

Składanie oryginałów dokumentów do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oraz składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.