Terminy składania dokumentów przez kandydatów

  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW: 

 

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).  
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.  
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.  
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
  • Karta zdrowia i szczepień. 

Nieprzekazanie przez ucznia wymaganych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreślenia z listy przyjętych.