Terminy składania dokumentów przez kandydatów

  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW: 

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia  gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 

 16 lipca 2019 r.  

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   

 od 16  lipca  do 18 lipca 2019 r.  

 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych 

 od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 25 lipca 2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

   od 26 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

Rekrutacja uzupełniająca.  

Składanie oryginałów dokumentów do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
w Będzinie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oraz składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. 

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).  
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum.  
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.  
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
  • Karta zdrowia i szczepień. 

Nieprzekazanie przez ucznia wymaganych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreślenia z listy przyjętych.