Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!!!

Biblioteka Zespołu Szkół Techniczno -Usługowych w Będzinie stała się beneficjentem Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  w roku szkolnym 2017-2018, uzyskując w ramach programu 15000 PLN na zakup nowości wydawniczych.

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. 

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. 

 

  • Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Operator priorytetu Biblioteka Narodowa 
  • Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020 Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie 
  • Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa

 

Co będziemy mogli kupić?

Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)”, a zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej. Za pieniądze uzyskane z NPRCz będzie można kupić dowolne książki (z wyjątkiem podręczników), także lektury i e-booki. Wskazówką mogą być wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek. 

 

Co trzeba będzie zrobić w ramach programu? 

Organ prowadzący jest obowiązany zapewnić, aby szkoły w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:  

• zasięgnęły opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek; 

• podjęły współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. 

• zorganizowały w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.

 • uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

 • zrealizowały, co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. 

• dostosowały organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że będą musiały być czynne w czasie ferii).

 • uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

W realizację wymagań tego programu powinna się zaangażować cała szkolna społeczność. Zadaniem bibliotekarza będzie wybór książek do zakupu, konsultacja propozycji z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Biblioteką Publiczną a następnie zakup i opracowanie nowości. Wszyscy nauczyciele powinni się włączyć w opracowanie  i realizację projektów edukacyjnych . Ze strony uczniów będziemy oczekiwać zainteresowania i czynnego udziału we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach programu.

  

 Rozpoczynamy !!!

 

Do 21 maja bardzo proszę nauczycieli i uczniów o składanie propozycji książek do zakupu.

Proszę podać imię i nazwisko autora oraz tytuł. Propozycje możecie składać osobiście w bibliotece, gdzie będzie wystawiona ,,księga życzeń” (od 7 maja) lub przesłać do mnie Librusem.

Pamiętajcie!!! 

Za pieniądze z ,,NPRCz” nie będziemy mogli kupić podręczników, słowników i poradników. Możemy natomiast kupić beletrystykę (w tym obcojęzyczną), literaturę popularno – naukową, albumy, przewodniki i oczywiście lektury. Czekam na ciekawe, Waszym zdaniem, książki z zakresu psychologii i uzupełniające treści nauczanych w naszej szkole przedmiotów.

 

Jolanta Domańska – bibliotekarz