Krawiec

Krawiec

KLAFIKIKACJA:

AU.14  Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

Umiejętności zawodowe, stanowiące kwalifikacje w zawodzie

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) powinien umieć:

 • czytać rysunek żurnalowy;
 • wykonać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej;
 • dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji;
 • odczytać podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych;
 • przygotować podstawowe maszyny i urządzenia do podjęcia pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykona formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych;
 • wykona modelowanie konstrukcyjne i wtórne podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody;
 • objaśnić zasady obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich w przemysłowej produkcji odzieży;
 • obliczyć zużycie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich w produkcji usługowo – miarowej;
 • wykonać kolejne etapy procesu wytwarzania podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz wymaganiami technologicznymi;
 • zorganizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi;
 • zastosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych;
 • objaśnić zasady organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i w zakładzie usługowym;
 • objaśnić zasady określania rentowności wyrobu odzieżowego;
 • określić i ocenić własne umiejętności zawodowe w zależności od wybranej drogi zawodowej;