Kucharz

KWALIFIKACJE

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności; 
2) sporządzania potraw i napojów; 
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 

Kucharz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Do głównych zadań kucharza należą: organizowanie produkcji gastronomicznej, wykonywanie różnymi technikami i metodami, w oparciu o normy surowcowe, różnorodnego asortymentu potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobieranie i posługiwanie się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym stosowanym w gastronomii, ocenianie jakościowe surowców, półproduktów i gotowych potraw, dobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej, przechowywanie środków spożywczych, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, opracowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami  i oczekiwaniami konsumentów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie zawodu kucharza wymaga dużej sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ze względu na charakter produkcji kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową, czucie smakowe oraz rozróżniać barwy. Musi odznaczać się wytrzymałością na długotrwały wysiłek psychiczny i fizyczny oraz zdolnością do pracy w nieprzyjemnych warunkach. Powinien być odporny na działanie pod presją czasu, odpowiedzialny, samodzielny, rzetelny i sumienny. Specyfika zawodu wymaga także uzdolnień organizacyjnych oraz zamiłowania do ładu i porządku oraz umiejętności pracy w zespole. Ze względu na zmienny charakter produkcji i różne oczekiwania klientów preferowane są osoby asertywne, elastyczne i otwarte na zmiany. Praca kucharza wykonywana jest w różnych warunkach lokalowych, pomieszczeniach zamkniętych, w wysokich temperaturach i dużej wilgotności, często ręcznie, w pozycji stojącej. Przeważnie jest to praca w godzinach popołudniowych i nocnych, nie tylko w dni powszednie, ale również w niedziele i święta.

Kucharze zatrudniani są w różnych podmiotach gospodarki prowadzących działalność gastronomiczną. Są to najczęściej restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, restauracje hotelowe, cafeterie, cukiernie, stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, bursy, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharze mogą być również zatrudniani w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.