Technik Fotografii I Multimediów

TECHNIK fotografii i multimediów

KWALIFIKACJE

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
  • przemysł fotooptyczny i optyczny
  • wydawnictwa i drukarnie,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe.

Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: 

w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. w agencjach fotograficznych i reklamowych.