Pedagog szkolny

Pedagog szkolny zajmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów tej szkoły. Działania jego dotyczą realizacji następujących zadań: 

 • ogólno-wychowawczych szkoły, 
 • profilaktyki wychowawczej, 
 • oddziaływań resocjalizacyjnych, 
 • profilaktyki uzależnień.

Od pedagoga można oczekiwać: 

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów, 
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej, 
 • fachowej diagnozy przyczyn trudności, 
 • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie, 
 • dyskrecji.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej jakiej udziela pedagog szkolny: 

 • konsultacje dla młodzieży i jej rodziców, 
 • konsultacje dla nauczycieli i wychowawców klas, 
 • zajęcia z młodzieżą dotyczące różnorodnej problematyki,(z zastosowaniem elementów programów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, np. „Jak polubić naukę”, „Wychowanie zdrowotne”, profilaktyka AIDS „Bez ryzyka”, itd.), 
 • zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, 
 • zajęcia służące rozwiązywaniu problemów zaistniałych w klasie (na prośbę wychowawcy lub uczniów), 
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych, 
 • terapia indywidualna bądźŸ grupowa dysleksji rozwojowej, 
 • porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności, 
 • wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych, 
 • organizacja pomocy uczniom słabszym (w tym kierowanie na diagnozę psychopedagogiczną do poradni psychologiczno-pedagogicznej), 
 • zajęcia profilaktyczne, 
 • organizowanie pomocy materialnej (w miarę możliwości), 
 • współpraca z sądem, 
 • współpraca z placówkami wspierającymi szkołę, itd. 
 • spotkania z rodzicami.

Ponadto pedagog szkolny jest osobą otwartą na wszelkiego rodzaju propozycje młodzieży i jej rodziców, wychowawców i nauczycieli