Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II

” ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI – ETAP II”

Tytuł projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II
Lider projektu (Główny Beneficjent)  Powiat Będziński

 

Partner projektu ——–
Realizator projektu Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego                      w Będzinie / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego              w Będzinie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Nr i nazwa poddziałania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektu 410 481,25 PLN
Uzyskane dofinansowanie 389 957,19 PLN
Okres realizacji 02.2019 – 09.2020

Zakres projektu

Projekt „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II” jest kontynuacją projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości- etap I”.  Ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 53 uczniów ZSTU, których praktyczna nauka zawodu odbywa się                  w PCKUiP – obecnie dla uczniów CKZiU – poprzez:

  • organizację następujących kursów zawodowych:

            – kurs „Spawania metodą MAG 135 i TIG 141,

            – kurs kierowcy wózka jezdniowego  z napędem silnikowym,

            – kurs „Prawo jazdy kat. B”,

            dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na    rynku pracy,

  • organizację staży zawodowych u pracodawców oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów na wszystkich jego etapach. Staże zawodowe obejmują realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego i praktycznego przewidzianego w ramach podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. Wsparcie przewidziane jest dla 30 uczniów w wymiarze 150h. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł.
  • doradztwo zawodowe: każdy z 30 Uczestników projektu  odbędzie konsultacyjne z doradcą zawodowym w łącznym wymiarze 6h. Będą one miały na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. Efektem tych spotkań będzie Indywidualny Plan Działania
  • wyjazdy zawodopoznawcze: w ramach konstruowania przez uczniów własnej ścieżki rozwoju zawodowego zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne do wiodących w danych branżach przedsiębiorstw takich jak Fiat w Tychach, bądź zakład Toyoty. Celem tego działania jest pokazane uczniom jak wygląda praca w wybranym przez nich zawodzie na znacznie wcześniejszym etapie niż praktyka zawodowa
  • Utworzenie i funkcjonowanie „Forum na rzecz edukacji zawodowej”– inicjatywny zrzeszającej pracodawców, instytucje rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, nauczycieli zawodu oraz egzaminatorów OKE. W ramach projektu działania te będą kontynuowane, tak by znacząco zwiększyć liczbę podmiotów współdziałających ze szkołą na rzecz podniesienia efektywności edukacji zawodowej w PCKUiP.  Forum będzie działało przez cały okres trwania projektu w następujących obszarach tematycznych:

– efektywna organizacja staży i praktyk zawodowych, w tym określenie wzajemnych oczekiwań na linii szkoła pracodawca

– realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie edukacji zawodowej oraz na rynku pracy. Podczas spotkań będą poruszane zagadnienia związane z dyskryminacją bezpośrednią i pośrednią kobiet na rynku pracy, dyskryminacją wielokrotną oraz ze stereotypami dotyczącymi roli kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i rodzinnej

Projekt założył również doposażenie jednej pracowni nauki zawodu (pracownia diagnostyczna samochodów ciężarowych), co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii.

Biuro projektu znajduje się w budynku CKZiU w Będzinie na ul. 11 Listopada 3,             pokój 105 (I piętro).

Personel projektu:

Koordynator projektu – mgr Edyta Mierzwa

Asystentka projektu – mgr Milena Merta

Specjalista ds. finansowych – mgr Przemysław Strzelczyk


 Dokumenty projektu:

Regulamin projektu  – pobierz

Załączniki do regulaminu:

załacznik nr 1-1
załacznik nr 2-1
załacznik nr 3-1
załacznik nr 4-2

Regulamin staży zawodowych – pobierz


Harmonogram Form Wsparcia

harmonogram_form_wsparcia_ OBOWIĄZUJĄCY OD 08.01.2019