Zawodowa Akademia Rynku Pracy w powiecie będzińskim – II

„Zawodowa Akademia Rynku Pracy w powiecie będzińskim – II”
o numerze RPSL.11.02.03-24-082D/17

Realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, oraz powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Okres realizacji projektu: 28.09.2019 do 20.09.2021 r

Cel: Celem projektu jest wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego  poprzez rozszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym  uwzględnieniem współrealizacji cyklu szkoleń specjalistycznych, stworzenie warunków kształcenia   odzwierciedlających naturalne warunki pracy, organizację i realizację staży zawodowych we współpracy z   pracodawcami oraz podniesienie kwalifikacji  w obszarze kompetencji   nieodzownych w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Projekt realizowany w dwóch jednorocznych cyklach prowadzonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na lata 2019/2020 oraz 2020/2021 będzie obejmował:
a) doradztwo edukacyjno – zawodowe, dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, obejmujące doradztwo grupowe oraz indywidualne
b) realizację zajęć i kursów dla uczniów szkół biorących udział w projekcie;
c) realizację staży zawodowych dla uczniów techników biorących udział w projekcie;
d) doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w szkołach objętych projektem w oparciu o indywidualną diagnozę zapotrzebowania w każdej ze szkół.


Lista kursów dla uczniów klas III

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  Zajęcia specjalistyczne – Kuchnia molekularna 
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  Tworzenie drinków molekularnych 
Technik Obsługi Turystycznej  System automatycznej rezerwacji turystycznej SART
Fototechnik / Technik Fotografii i Multimediów  Adobe Indesign cc
Fototechnik / Technik Fotografii i Multimediów  Projektowanie stron w Adobe Dreamweaver
Technik Eksploatacji Portów i Terminali  QGUAR WMS Pro-system wspomagający obsługę procesów magazynowych 

Regulamin projektu:

regulamin projektu_będzin II-1


W razie pytań uczniowie kierują się do Pani mgr Beaty Waszczyn